goodservicesบริษัท ทริปเพิ้ล กรุ๊ป จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2545 จากประสบการณ์และความรู้ทางด้านการพิมพ์ที่ได้สั่งสมมานานกว่า 10 ปี

บริษัท ทริปเพิ้ล กรุ๊ป จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจผลิตสื่อสิ่งพิมพ์คุณภาพมาตรฐานสากล ด้วย โรงพิมพ์ ที่มีเทคโนโลยีเครื่องจักรทางการพิมพ์ที่ทันสมัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หลอมรวมเข้ากับบุคลากรที่ชำนาญการ ทำหน้าที่ดูแลควบคุม และตรวจสอบคุณภาพตลอดกระบวนการ พร้อมด้วยทีมงานฝ่ายขายที่คอยอำนวยความสะดวกรวดเร็ว ทั้งก่อนและหลังการขาย และจุดเด่นของเราที่สำคัญคือ เรามีทีมงานฝ่ายกราฟิกดีไซน์ระดับมืออาชีพพร้อมสตูดิโอถ่ายภาพ สามารถถ่ายภาพและร่วมออกแบบ เสนอแนะแนวคิด มีไอเดียแปลกใหม่ ทันสมัย สร้างความโดดเด่นแตกต่าง โดยไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ภาพ และยังมีทีมงานฝ่ายตรวจพิสูจน์อักษร ที่ตรวจทานทุกความละเอียดก่อนพิมพ์

ปัจจุบัน บริษัท ทริปเพิ้ล กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้ให้บริการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ครบวงจร (One Stop Service) ตั้งแต่กระบวนการก่อนการพิมพ์ กระบวนการพิมพ์ และกระบวนการหลังการพิมพ์ ด้วยแท่นพิมพ์ดิจิตอลที่มีความทันสมัย รองรับงานพิมพ์จำนวนน้อย และไม่จำกัดจำนวนพิมพ์ขั้นต่ำ รองรับรูปแบบงานที่มีความหลากหลาย และต้องการความรวดเร็ว รองรับงานพิมพ์ที่ต้องเปลี่ยนฐานข้อมูล (Variable Data) และสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการตลาดเฉพาะบุคคล (One to One Marketing)

และบริษัทฯ ยังให้บริการงานพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ทความละเอียดสูงสำหรับงานพิมพ์ขนาดใหญ่ไม่จำกัด ด้วยวัสดุและหมึกพิมพ์ที่มีคุณภาพสูง สามารถใช้กับงานติดตั้งภายในและภายนอกอาคาร รวมถึงงานพิมพ์ระบบออฟเซตที่สามารถรองรับงานพิมพ์จำนวนมาก เช่น หนังสือ แผ่นพับ บรรจุภัณฑ์ ฯลฯ พร้อมบริการงานหลังการพิมพ์ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย เช่น เครื่องไสกาว เครื่องเข้าเล่ม แบบต่างๆ เครื่องเคลือบ เครื่องปั๊มและเครื่องพิมพ์ทอง ฯลฯ

ในปี พ.ศ. 2555 บริษัทฯ ได้ดำเนินการขยายอาคารโรงงาน โรงพิมพ์ เพิ่มเติมกว่า 1,000 ตร.ม. และทำการสั่งซื้อเครื่องพิมพ์ออฟเซ็ท 5 สี ของ Heidelberg ขนาดตัด 2 เพื่อรองรับงานพิมพ์สีพิเศษขนาดใหญ่ เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตงานปริมาณมาก ได้อย่างรวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของลูกค้าผู้มีอุปการคุณให้พึงพอใจมากที่สุด

นับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน บริษัท ทริปเพิ้ล กรุ๊ป จำกัด ได้ปรับปรุงและพัฒนาองค์กรโดยปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมเครื่องจักร ให้ โรงพิมพ์ มีความทันสมัย และพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยให้ความรู้ด้วยการจัดฝึกอบรมพนักงานเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ ส่งผลให้ องค์กรเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างความประทับใจและให้บริการที่เป็นเลิศ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เราได้รับความเชื่อมั่น และไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

บริษัท ทริปเพิ้ล กรุ๊ป จำกัด พร้อมและยินดีที่จะผลิตสิ่งพิมพ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่าน และมุ่งมั่นผลิตผลงานให้มีคุณภาพสูงสุด เพื่อร่วมสร้างความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของลูกค้าตลอดไป

ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2548 บริษัทฯ ยังได้ขยายธุรกิจเพิ่มเติมโดยได้ก่อตั้ง บริษัท ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด เพื่อทำงานด้านสำนักพิมพ์วิชาการ ผลิต และจำหน่ายหนังสือตำราเรียน ต่อมา บริษัท ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด เป็นผู้ได้รับอนุญาตก่อตั้งและดำเนินงานศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ธัญบุรี ทำหน้าที่จัดพิมพ์ เผยแพร่ และจัดจำหน่ายหนังสือจากสำนักพิมพ์ชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ

ปัจจุบัน บริษัท ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ได้ร่วมกับคณาจารย์จากหลายสถาบันการศึกษา จัดพิมพ์หนังสือตำราเรียน เผยแพร่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวมแล้วนับร้อยรายวิชา

รางวัลจากงานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ

วิสัยทัศน์

บริษัท ทริปเพิ้ล กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้ให้บริการด้านงานออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ชั้นนำ ที่ให้บริการครบวงจร ด้วยเครื่องจักรเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย สามารถผลิตงานพิมพ์ที่มีความหลากหลายสอดคล้องกับความต้องการในยุคปัจจุบัน อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานในระดับสากล

พันธกิจ

 1. ผลิตสิ่งพิมพ์ที่มีคุณภาพในระดับสากล ส่งมอบงานตรงต่อเวลา ในราคายุติธรรม
 2. ออกแบบสิ่งพิมพ์ด้วยซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ และไม่สนับสนุนการละเมิดลิขสิทธิ์
 3. ผลิตสิ่งพิมพ์ด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรทางการพิมพ์ที่ทันสมัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 4. เสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีทักษะและศักยภาพ เพิ่อพัฒนาองค์กรให้เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง
 5. ผลิตสิ่งพิมพ์ที่สร้างสรรค์ ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และส่งเสริมจริยธรรมอันดีต่อสังคม
 6. จัดระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล

บริการงานพิมพ์

 • หนังสือทุกประเภท • สมุด, ไดอารี่ • โบรชัวร์ • วารสาร • นิตยสาร
 • แค็ตตาล็อก • ปฏิทิน • แฟ้มเอกสาร • เมนูอาหาร • บิลต่างๆ
 • ฉลากสินค้า • พิมพ์สติกเกอร์ • โฟโต้บุ๊ค • นามบัตร, บัตรพลาสติก
 • เข้าเล่มปกแข็ง วิทยานิพนธ์ • บรรจุภัณฑ์
 • บริการถ่ายรูปสินค้าในสตูดิโอ และนอกสถานที่
 • งานพิมพ์ Inkjet ขนาดใหญ่ (In door, Out door)

 

 

เรื่องที่น่าสนใจ

– ผลงานของ Triple Group